บทความ

รูปภาพ
  วิสัยทัศน์ จังหวัดลำพูน “เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์   บนความพอเพียง”   พันธกิจ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดลาพูน ปี พ.ศ.2566 – 2570 มีพันธกิจ 4 ด้าน ดังนี้           (1) Lamphun Smart Heritage City : มุ่งสืบสารต่อยอดการพัฒนา อัตลักษณ์วิถี บนฐานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาสร้างสรรค์  เสริมสร้างศักยภาพ เชื่อมโยงระบบกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่อัตลักษณ์การท่องเที่ยว           (2) Lamphun Creative Lanna : มุ่งยกระดับโครงสร้างระบบอุตสากรรม เชื่อมโยงหัตถอุตสาหกรรม เกษตรกรรมส่งเสริมการผลิต การบริโภค สร้างความ เข้มแข็งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ           (3) Lamphun Food Valley : มุ่งต่อยอก และพัฒนาเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ส่งเสริมระบบเกษตรอัจฉริยะให้เกิดเกษตรกรรมยั่งยืน สร้างมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า           (4) Lamphun Green and Clean City : มุ่งเสริมสร้างพลังทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างเมืองแห่งความสุข ความสะอาด ความมั่งคงปลอดภัย ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่งคั่งบนวิถีพอเพียงอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ จังหวัดลำพูน ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strate
ชื่อ นางสาว วันดี ลุงเคอ  เลขที่15 ชั้น602 อาหารที่ชอบก๋วยเตี๋ยวเนื้อ  งานอดิเรก ชอบนอนฟังเดอะโกส ชอบดูหนังซีรีส์  ชอบทุกสีที่เป็นสีพลาสเทล  ชอบกิน ชอบนอน ชอบเที่ยวกับเพื่อน  นิสัยเป็นคนนิ่งๆนิ่งแค่กับคนไม่รู้จักหรือไม่สนิท เป็นคนเงียบ ตลก เฮฮา